สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายหาดยินยอม เพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผนที่แนบท้าย ครั้งที่ 2

            (13 ส.ค.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          นายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กล่าวว่า ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลมีแนวชายฝั่ง 170.17 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน สภาพชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางพื้นที่อาจจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือบางแห่งอาจเป็นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุม กระแสน้ำ ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและนิเวศน์วิทยา
             สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายหาดยินยอม เมืองพัทยา ก่อนจะรวบรวมความคิดเห็นและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21 ต่อไป
Advertisement