เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง

            (7 ส.ค.63) ที่ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง มาร่วมกิจกรรมทำหมันให้แก่สุนัขแมวและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
             ทั้งนี้ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัด ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป

Advertisement