สภาเมืองพัทยาเห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 2 และเมืองพัทยา 7 หวังเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และรองรับ EEC

             (6 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ฝ่ายบริหาร คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2564 โดยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักการศึกษาเมืองพัทยามีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา เพื่อขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเพิ่ม 2 แห่ง คือที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อีกทั้งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ
              โดยปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยามีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการองรับเด็กนักเรียนเพียง 1 โรงเรียน คือโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ทำให้การรองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถิติการสอบระบบดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียน จำนวน 288 คน ทางโรงเรียนสามารถรับได้ 180 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียน จำนวน 310 คน ทางโรงเรียนสามารถรับได้ 252 คน และในปีการศึกษา 2563 นักเรียนสมัครสอบเข้าเรียน จำนวน 412 คน ทางโรงเรียนสามารถรับได้ 279 คน จะเห็นได้ว่าทุกปีการศึกษามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้การขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของเมืองพัทยามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
             ด้านนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภามืองพัทยา ได้มีการสอบถามถึงความพร้อมของสถานที่ในการขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของทั้ง 2 โรงเรียน รวมถึงความพร้อมของบุคคลากรคูรที่จะมาสอน และขีดความสามารถในการจัดการเรียน หากมีการขยายชั้นเรียนในปีการศึกษา 2564
              ขณะที่นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มีการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเมืองพัทยา ว่า สำหรับ 2 โรงเรียนที่จะเปิดขยายชั้นเรียนในรดับมัธยมศึกษตอนปลายนั้น ขณะนี้ได้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ห้องเรียน และทางสำนักการศึกษาได้มีการจัดหาบุคคลากรครูในระดับมัธยมศึกษาแล้ว ซึ่งครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ทั้ง 2 โรงเรียนจะรองรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2564 ได้ โรงเรียนละ 40 คน
Advertisement