สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หวังเสริมทักษะฝีมือในการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ตามกระบวนการและขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข

          (6 สิงหาคม 2563) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชั้นดาดฟ้า นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลัก และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
             ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. ให้แก่ประชาชน จำนวน 30 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาทฤษฎี มาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อเก็บเคสในการนวดตัว เป็นระยะเวลา 50 ชั่วโมง หรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จำนวน 30 ราย และเก็บเคสนวดฝ่าเท้า เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง หรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จำนวน 20 ราย ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้
           สำหรับหลักสูตรนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ที่เมืองพัทยาได้จัดขึ้นนั้น เมื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมภาควิชาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในส่วนของภาคสนามแล้ว ก็จะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยา ซึ่งต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

Advertisement