เมืองพัทยาจัดประชุมโต๊ะข่าวชุมชน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก นำไปสู่ NEO PATTAYA

            (4 ส.ค.63) ที่บริเวณที่ทำการชุมชนซอยกอไผ่ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซน 4 รวม 9 ชุมชน โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
            สำหรับกิจกรรมประเมินสถานการณ์ ยาเสพติดเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและความร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมในภาพรวม แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด
            ทั้งนี้การประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) ถือเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป
Advertisement