คณะทำงาน Zero Waste Banglamung จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง

            (2 ส.ค.63) ที่ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste Banglamung (บ้านบางละมุงฝั่งธนหมู่ที่ 4) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะทำงาน Zero Waste Banglamung จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง โดยมีนายฤตภพ เพ็ญจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ พร้อมด้วยนางปารณีย์ ศรีบุญมา ประธานศูนย์ฯ นายอนันต์ ศรีกุศลานุกูล ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน Zero Waste Banglamung จิตอาสา นักวิชาการ ภาคประชาชน ร่วมโครงการฯ
           สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ระดับครัวเรือน) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อจะทิ้งให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
            ภายในกิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะแนวใหม่ ที่รวมประโยชน์ไว้ทั้งดีต่อสุขภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 7 ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ เช่นฐานกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปจากขยะ ฐานการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าจากขยะ ฐานโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

Advertisement