กลับมาอีกครั้ง..ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย ประชาชนแห่เที่ยวชม จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก

               เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 ที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 2019″ โดยมีนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
             นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมอาชีพและนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูวิกฤตการณ์โควิด-19 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนและที่สำคัญการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการร้านค้า ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
              โดยการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและได้รับความร่วมมืออันดีจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ผู้แทนร้านค้าตลาดเพลาชาย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.

Advertisement