กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เดินหน้าเสริมศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

           (31 ก.ค.63) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ได้นำแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน
             สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา นับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ 2553 เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ดูโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ยึดมั่นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อเป็นทุนหนุนสร้างเสริมการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้สนับสนุนโครงการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มจำนวน 76 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการของภาคประชาชนในพื้นที่จำนวน 58 โครงการ และ 72 กิจกรรม กระจายอยู่ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ของเมืองพัทยาอีกด้วย
           ทั้งนี้ในการจัดอบรมได้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และยังคงมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป