โรงเรียนสัตหีบกองเรือยุทธการจัดพิธีไหว้ครูแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบทุนเรียนดีประจำปี 2563

           (30 ก.ค.63) พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายสุรพล ศรีพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
           ครู ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคม คนไทยยกย่อง และเทิดทูนครูเสมือนพ่อแม่คนที่สองที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ก่อนการร่ำเรียนวิชาต้องไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และฝากตนเป็นลูกศิษย์ และเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงมีต่อครู ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ และเป็นพลเมืองดีต่อไปในภายหน้า โดยทุกปีการศึกษา โรงเรียนสัตหีบได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน โดยจัดรางวัลเรียนดี และจัดทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน โดยมอบให้เป็นทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
             พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ กล่าวว่า พิธีไหว้ครู เป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทย ที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารนาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

Advertisement