เทศบาลเมืองหนองปรือ จับมือ 7 องค์กร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน เพื่อปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เสริมให้เด็กในชุมชนได้รับความปลอดภัยและเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นเมืองที่น่าอยู่

           (29 กรกฎาคม 2563) ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกับ 7 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียนระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งถือเป็นการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรก และเป็นโครงการนำร่องที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อปกป้องและค้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
            ภายในพิธี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยพลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 นางสาวอรวรรณ เสาวพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส นางรัชญา ไชยสมบัติ หัวหน้างานฝ่ายบุคลกร แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม และนายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน
           ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีระบบคุ้มครองเด็กที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก สามารถแก้ไขปัญหาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการเฝ้าระวัง และส่งต่อความช่วยเหลือที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยการทำงานบูรณาการร่วมกับเครื่อข่ายคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีเครือข่ายที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบ เด็กในชุมชนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ส่งผลให้เมืองหนองปรือเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็ก สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป