เทศบาลเมืองหนองปรือเดินหน้าพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตราฐานกระทรวงศึกษาธิการ

            (25 กรกฎาคม 2563) ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 74 คน
             สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและทิศทางการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของชาติอีกด้วย
             โดยในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ถึงแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
Advertisement