เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความรู้พนักงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานและเตรียมความพร้อมรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

             (8 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมโรงรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรับรองนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G กับตัวอย่างการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มีการสร้างถังชาร์จน้ำเพื่อลดการเกิดน้ำท่วมขัง ลดลูกน้ำยุงลาย เรื่องการจะทำ BIG DATA กับตัวอย่างโครงการพื้นที่กรุงเทพโซน เหนือ 7 เขต เรื่อง DATA SET กับการพัฒนาท้องถิ่นยุค 5G เป็นต้น
               ทั้งนี้ ในการจัดอบรมจึงถือว่าเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการนำระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นอกจากนี้ยังเป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาคุรภาพการให้บริการ ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริการและผู้ปฏิบัติ เปิดโลกทัศน์ พัฒนาแนวความคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีทิศทางในการทำงานเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพต่อไปตามลำดับ

Advertisement