กองทัพเรือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวสัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

             (9 กรกฎาคม 2563) เมื่อเวลา 10.00 น. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวสัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของ โรงเรียนชุมพล หาดนางรำ- หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส OVD-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจวิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาดกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่ฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่มเสี่ยง 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างประดุจญาติพี่น้อง จนถือได้ว่าเป็น State Quarantne แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นตันแบบให้พื้นที่อื่นได้นำแนวทางการบริหารจัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย
             ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ จึงลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administrationหรือ SHA ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขการสร้างความเชื่อมั่นในการดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ อันจะช่วยพื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรม
             โครงการ “สัตหีบมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normal อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
             ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและทัศนศึกษาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวอันลากหลายในอำเภอสัตหีบ ที่กำลังดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยตามแนวทาง “สัตหีบเมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป