สำนักการศึกษาเมืองพัทยาเสริมทักษะด้านภาษา เปิดสอนภาษาจีน และอังกฤษ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

           (7 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในเมืองพัทยาได้มีโอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะที่ 2 แล้ว โดยมีประชาชนในพื้นที่เมือพัทยาเข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก
            โดยในระยะที่ 2 ทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ได้ทำการเปิดการอบรม 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง 2. หลักสูตรภาษาจีน ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง และ 3. หลักสูตรภาษาจีน ระดับกลาง หลักสูตร 30 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวยุโรปเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

Advertisement