ทัพเรือภาคที่ 1 จัดอบรมเลี้ยงไก่ไข่ น้อมนำศาสตร์พระราชานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

             ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และมอบหมายให้นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และรองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญนายณรงค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มาอบรมให้ความรู้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชน อ.แหลมงอบ จ.ตราด เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี
             โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีความพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้ มีความพอประมาณตามอัตภาพ และเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

Advertisement