นายกเมืองพัทยา รับลูกข้อเสนอแนะการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ใหม่ เพื่อการอุปโภค ของกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก

             (29 มิ.ย.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและเมืองพัทยา ด้วยเมืองพัทยาถือเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของ EEC หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำไปนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯได้มีการเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มต้นทุนน้ำจากการที่นำน้ำที่เกิดจากการระบายน้ำของเมืองพัทยาและน้ำที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งในหลักการ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
           ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกนั้นเมืองพัทยาจะนำกลับไปทำแผนให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ด้วยขณะนี้เมืองพัทยาได้มีกรอบในดำเนินการไว้เกี่ยวกับน้ำที่มีการระบายทิ้งลงทะเลและลงคลองธรรมชาติ ปีละ 1.5 ล้านคิว จึงได้มีการจัดทำแผนในการนำน้ำกลับไปเก็บและปรับสภาพ เพื่อนำน้ำดังกล่าวมาเป็นน้ำต้นทุนในการใช้เพื่อการอุปโภค

             ส่วนน้ำเพื่อการบริโภคหรือน้ำประปานั้นเมืองพัทยาได้มีการประสานแผนการบริหารจัดการน้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคและกรมชลประทานในการผันน้ำจากลุ่มน้ำจันทบุรีและแหล่งน้ำจากจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในการนำมาเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้มีความเพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้มีน้ำในการอุปโภคและบริโภคต่อไป
Advertisement