โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ประจำปี 2563 พร้อมปรับตัวรับการเรียนแบบใหม่ยุคโควิด-19

           (27 มิถุนายน 2563) ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ ดังนั้นก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างความเข้าใจแก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประจำในทุกครั้งที่จะเปิดเรียนในปีการศึกษาแรก ทางโรงเรียนต้องทำการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
               สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้ ในเรื่องของการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนนั้น พบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรคระบาดโควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนในแต่ละห้อง สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าเรียนเวลา 08.00 -12.00 น. ในรายที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับก็จะอยู่ในความดูแลของครูจนถึงเวลา 15.00 น.
             นอกจากนี้ในส่วนของเด็กๆ ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาเรียน พกช้อนมารับประทานอาหารเอง นำแก้วน้ำและขวดน้ำมาเอง พกเจลแอลกอฮอล์ลมาโรงเรียนมาทุกครั้ง โดยทางโรงเรียนมีหน้ากากเฟซชิลด์ หน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือแจกแก่นักเรียนนทุกคน ซึ่งในการปฐมนิเทศในครั้งนี้พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้ปกครอง