องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication สนับสนุนชุด PPE พลาสต์พืช 200 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ State Quarantine

            เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) พ.อ.ธนเดช วงศ์ข้าหลวง รองผู้บัญชาการศูนย์ฯ พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี และนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุด PPE พลาสต์พืช ซึ่งทำมาจากพืช 100% ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองในระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 200 ชุด จาก บจก.มาสเตอร์คอนเซิร์น ภายใต้การบริหารขององค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication
             เนื่องด้วยรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศบค. ขึ้น เพื่อกำกับดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศอย่างเข้มข้น โดยได้กำหนดให้เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 10 แห่ง ซึ่งโรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่ร่วมภารกิจนี้กับทาง ศบค.
            ทั้งนี้ ปัจจุบันจากการทำงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายภารกิจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงแรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาตามระบบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แต่พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการบางประเด็น โดยที่เห็นได้ชัดคือการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณน้อย โดยเฉพาะชุดปกป้องส่วนบุคคลหรือชุด PPE ที่มีทั้งแบบชุดหมีสำหรับคณะแพทย์และพยาบาล และชุดกาวน์สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปหรือพนักงานโรงแรม พบว่ามีใช้ในปริมาณที่จำกัดและจำเป็น
ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจึงประสานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ในการดำเนินการช่วยสนับสนุนชุด PPE พลาสต์พืช เพื่อนำมาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเพียงพอ เนื่องด้วยมีความจำเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพราะพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ถือเป็นด่านหน้าของประเทศที่กำลังควบคุมเรื่องนี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้ถือเป็นการลดปริมาณขยะติดเชื้อจากกรณีดังกล่าวตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงด้วย
             ด้าน พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณในน้ำใจขององค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่สนับสนุนชุด PPE พลาสต์พืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ State Quarantine ณ ที่แห่งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่แสดงออกถึงการร่วมมือกันช่วยแก้ไขวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการต่อสู้และฟันฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด -19 นี้ไปด้วยกันต่อไป

Advertisement