หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนเมืองพัทยา แจงเหตุจำกัดจำนวนการให้บริการประชาชนในการทำบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

              (19 มิ.ย.63) นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน กล่าวถึงการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเมืองพัทยา ว่า ในขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดที่นั่งแบบให้มีการเว้นระยะห่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ และจัดตั้งเจลล้างมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางทะเบียน
            ทั้งนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ปิดให้บริการไปกว่า 2 เดือน ส่งผลให้มีประชาชนที่มีความต้องการทำบัตรประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้หลังกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนของเมืองพัทยา จึงมีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละวันเกินกว่าที่ได้มีการกำหนด ซึ่งจากเดิมในภาวะปกติเปิดให้บริการถึง 200 คิวต่อวัน แต่ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดได้มีการจำกัดจำนวนคิวเหลือวันละกว่า 100 คิว ทำให้อาจจะมีประชาชนบางคนที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือได้รับคิวในวันนั้นได้
            นายสุรพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่เปิดให้บริการมาก็มีประชาชนมารอรับบัตรคิดตั้งแต่เช้ามืดของวันนั้น ๆ ซึ่งในวันใดที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ๆ ทำให้เครื่องผลิตบัตรเกิดปัญหาในการให้บริการและก่อให้เกิดความล่าช้าออกไป และมีการสะสมของปริมาณประชาชนที่มารอใช้บริการ ซึ่งการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนของเมืองพัทยาจะมีการกำหนดจำนวนการให้บริการ ในช่วงที่มีการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปก่อน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว การให้บริการประชาชนจึงต้องให้บริการไปตามคิวที่ได้
            ทั้งนี้พบว่าประชาชนที่มาใช้บริการงานบัตรประชาชนนั้นพบส่วนใหญ่เป็นประชาชนนอกพื้นที่เขตเมืองพัทยา ส่วนปัญหาการให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนั้นพบว่าเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-253-133 และ 038-253-135 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement