สถานธนานุบาลเมืองพัทยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลาตั๋วจำนำเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานธนานุบาลเมืองพัทยา ได้มีการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้ใจของประชาชนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงฤดูกาลเปิดเทอมที่จะมาถึงนี้ โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการ ซึ่งเชื่อว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนอย่างแน่นอน
             โดยในเบื้องต้นได้มีการมอบนโยบายให้กับสถานธนานุบาลเมืองพัทยา 2 เรื่องหลัก คือ 1. เรื่องของการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้ใจของประชาชนและผู้ปกครอง และ 2. เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยในการรับจำนำ ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 สตางค์ต่อเดือน ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.125 สตางค์ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ1 ต่อเดือน

              ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งได้มีการขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ 1 ใบ มีอายุไม่เกิน 4 เดือนและผ่อนผันได้อีก 30 วัน เป็น 8 เดือน ซึ่งการดังกล่าวมีการดำเนินการไปแล้ว และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

 

Advertisement