นายกเมืองพัทยา เผยผลการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณแหลมบาลีฮาย ชี้มี 2 ทางเลือก ก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน (มีคลิป)

               นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณแหลมบาลีฮาย ว่า หลังจากที่ได้มีการตั้งงบประมาณตามรูปแบบ โดยใน 2 แนวทางนั้นจะเป็นในส่วนของการพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีท แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีทให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิง และการพัฒนาพื้นที่ด้านหลังวอล์คกิ้งสตรีทฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการที่มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อาทิ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวได้พักผ่อนในบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทฝั่งทะเลได้ ส่วนการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายนั้นจะมีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นครูซเทอร์มินอล หรือท่าจอดเรือสำราญ ซึ่งจะสอดรับกับโครงการที่กรมเจ้าท่าได้มีการศึกษาอยู่ ในเรื่องของการที่จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญบริเวณชายฝั่ง รวมไปถึงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่แหลมบาลีฮายแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการอยู่
               สำหรับแนวทางการศึกษาของเมืองพัทยาในครั้งนี้นั้นได้กำหนดออกมาเป็น 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 NEW CBD (Central Business District) โดยเน้นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และท่าเทียบเรือสำราญ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ และเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ “New CBD หรือด้านพาณิชยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยแห่งใหม่” โดยมีห้างสรรพสินค้าเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้ทันสมัยและขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม พร้อมพื้นที่นันทนาการแห่งใหม่เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับวอล์คกิ้งสตรีทเดิม

              ส่วนทางเลือกที่ 2 พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับชายหาดพัทยา โดยมีแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเล เพื่อสภาพแวดล้อมให้สวยงามและ “เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ริมน้ำ เป็นศูนย์กลางกิจกรรมสาธารณะของเมืองพัทยา การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ” รวมทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของอ่าวพัทยาที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบราง อย่างเช่น สถานีรถไฟฟ้า Tram รวมถึงทางน้ำ คือท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวมทั้งท่าเทียบเรือสำราญ และทางถนนเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ วอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่แห่งใหม่เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับวอล์คกิ้งสตรีทเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแนวกันชน เพื่อรักษาสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงาม
              นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำผลการรับฟังความคิดมาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปแบบ หรือการเพิ่มเติมรูปแบบ ก่อนจะมีการดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา ส่วนมติ ครม.ปี 40 เกี่ยวกับการให้รื้อถอนอาคารวอล์คกิ้งสรีท นั้น หากมีความเห็นชอบจะดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่อไปในการนำเข้า ครม. เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาในการดำเนินการนั้นหากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและได้ข้อสรุป ก็จะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ทันที

(ชมคลิป)

Advertisement