นายกมาย ลั่น! เมืองหนองปรือการ์ดต้องไม่ตก หลังภาครัฐคลายล็อคระยะที่ 4 มอบนโยบายข้าราชการเข้มทุกมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

             (15 มิถุนายน 2563) ตามที่มติ ศบค.เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อค ระยะที่ 4 พร้อมทั้งยกเลิกเคอร์ฟิว-เปิดเพิ่ม-ปิดต่อ กิจการ/กิจกรรม เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป ส่งผลให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ สามารถดำเนินการได้ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และที่ได้ผ่อนคลายให้เปิดดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทําได้ รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถเข้าชมเป็นกลุ่มขนาดเล็กได้ กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ การออกกําลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนดด้วย
             การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด รถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน- ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จํากัดจํานวนไม่เกินร้อยละ 70 – รถโดยสารสาธารณะทางไกลจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง ซี่งก็พบว่าได้คลายล็อคไปแล้วหลายกิจกรรม ทำให้สถานการณ์ในสังคมเริ่มผ่อนคลายลง
           ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าภาครัฐได้ออกมาผ่อนคลายและประกาศปลดล็อคระยะที่ 4 หลังจากที่พบว่าในประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นภายในประเทศมากกว่า 20 วันแล้วก็ตาม ทางด้านเทศบาลเมืองหนองปรือก็ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ด้วยการมอบนโยบายให้กับกองงานทุกกองงาน ในการวางแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อไป ถึงแม้ว่าภาครัฐจะทำการปลดล็อคในระยะที่ 4 แล้วก็ตาม ก็ยังคงต้องยึดถือหลักปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหยดมาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตลาดสดในพื้นที่ ที่พบว่าปัจจุบันได้มีการหละหลวมในการเข้มข้นในการดูแลความสะอาด การคุมเข้มในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ รวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ลล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการภายในตลาด ซึ่งหลังจากที่พบว่ามีการคลายล็อค ตลาดในพื้นที่ก็คลายล็อคกันไปด้วย ซึ่งก็อาจจะเป็นทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้งก็ได้ ดังนั้นทางเทศบาลได้เน้นย้ำไปยังกองสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและขอความร่วมมือตลาดสดทุกแห่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูในส่วนของการจำกัดจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการที่ตลาด และการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด พร้อมสุ่มลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ
               นอกจากนี้ในช่วงนี้ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว โดยในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ ทุกโรงเรียนจะดำเนินการเปิดเรียนพร้อมกัน ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยกองสาธารณสุข จึงได้ลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในการดูแล ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่สาธารณะในโรงเรียน ให้สะอาดปลอดเชื้อ พร้อมรับเปิดเทอม พร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงเรียนเว้นกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่มและใกล้ชิด รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาหากทุกคนละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้น

Advertisement