คณะกรรมาธิการลงพื้นที่ชลบุรี เพื่อศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์

           (15 มิถุนายน 2563) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
             คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาความต้องการ ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
             นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินเป็นบางส่วน แต่ยังมีปัญหาอยู่ เกิดจากหน่วยงานราชการถือกฎหมายคนละฉบับ ทำให้การออกเอกสารสิทธิ์ยังมีปัญหาอยู่ ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนประสบปัญหาที่ดินหลายประการ อาทิ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินเนื่องจากมีการครอบครองที่ดินในลักษณะกระจุกตัว โดยเฉพาะที่ดินของเอกชน ปัญหาประชาชนบางกลุ่มบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความยากจนทำให้ประชาชนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
          นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศไทย คณะกรรมาธิการจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานขึ้น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะทำงานภาคใต้ คณะทำงานภาคเหนือ และคณะทำงานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออก เพื่อศึกษาดูงานและลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
                ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดชลบุรี เขต 8 นำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่อไป