ครอบครัวแรกเกิดจำนวนมาก ทยอยเข้าขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน ที่ ทม.หนองปรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเด็กแรกเกิด

         (12 มิถุนายน 2563) ที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาให้ขยายฐานรายได้ของบุคคลที่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ระยะเวลา 3 ปี เป็น 6 ปี ในอัตรา 600 บาท / เดือน ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิดในพื้นที่ร่วมลงทะเบียน
             นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการได้รับเงินอุดหนุนนั้นจะต้องเป็นเด็กที่รับสิทธิ์ในงบประมาณ 2559-2561 นั้น จะได้รับเงินต่อเนื่องจนถึงอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติ และไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน ต้องมาลงทะเบียนที่เทศบาล โดยจะได้รับสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนอายุครบ 6 ปี แต่หากพบว่าไม่ลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี สำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี
สำหรับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน ประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง มายื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

               และนอกจากการลงทะเบียนเพื่อขอรับการอุดหนุนเสร็จสิ้น ทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือยังทำการแบ่งปันน้ำใจมอบไข่ไก่ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิดอีกด้วย ตามโครงการปันน้ำใจ มอบไข่ไก่ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิด เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวเด็กแรกเกิดทุกครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้อีกด้วย

Advertisement