โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ปรับห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง รับเปิดเทอม ป้องกันโควิด-19 ด้านผู้ปกครองนักเรียน ทยอยรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

           (2 มิ.ย.63) ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พร้อมด้วยคณะครู ได้ช่วยกันตรวจสอบเอกสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจากรัฐบาล โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ต่างทยอยมารับเงิน เพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
             สำหรับวันนี้เป็นการเป็นการจ่ายอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยทางโรงเรียนได้แบ่งการจ่ายอออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้าและบ่าย ช่วงละ 2 ชั้นเรียน พร้อมจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่บาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้สำหรับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
             นอกจากนี้ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ยังได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 รองเพิ่มเติม ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ระดับประถมศึกษาที่ 3 และ 5 และระดับมัธยมศึกษาที่ 1 และ 2 อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนได้มีการจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง ไม่เกิน 25- 30 คน และให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน ให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่ในโรงเรียนอีกด้วย

Advertisement