รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดใหม่นาเกลือ แก้ไขปัญหาน้ำเสียท่วมขังผิวถนน สั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า เจาะท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียเดิม

             (27 พ.ค.63) ที่ตลาดใหม่นาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบดินทร์ภัทร์ ธวัชไพบลูย์ วิศวกรโยธาฝ่ายปฏิบัติการ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ร่วมลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำเสียท่วมขังผิวถนนไม่มีที่ระบาย จนส่งกลิ่นเหม็นต่อพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาดใหม่นาเกลือ
            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการล้างตลาดแล้วไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ำได้ เนื่องจากไม่ได้มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียเดิมที่มี หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ในบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังที่ผิวถนน ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่นาเกลือ
             ทั้งนี้เนื่องจากเดิมบริเวณตลาดใหม่นาเกลือนั้นมีท่อระบายน้ำเสียอยู่แล้ว บริเวณฟุตบาธ แต่ด้วยแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า เป็นแบบสโลปหลังเต่า บริเวณตรงกลางถนนจะสูงและจะมาสโลปราบลง ซึ่งน้ำฝนจะไม่มีการท่วมขัง แต่ด้วยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดทำให้มีน้ำเสียปริมาณมากจากการล้างตลาดในช่วงเช้า ทำให้น้ำไหลมาขังบริเวณหน้าตลาด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด เพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเสียที่มีอยู่เดิมเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังผิวถนนอีก

Advertisement