เมืองพัทยา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

             เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ มีใย ที่ปรึกษาโครงการ นายจาดูร แผ่นสุวรรณ วิศวกรโยธา ร่วมชี้แจง โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา เข้ารับฟังความคิดเห็น จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
           เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการจราจรและขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณกลางเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองพบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการจราจรและขนส่งในเมืองพัทยาคือ ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ส่งผลให้มีประมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและการขนส่ง ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางเสียง ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางในเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยและแหล่งกิจกรรมต่าง ๆในพื้นที่ ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 พบว่าเมืองพัทยามีประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเติบโตมากยิ่งขึ้นหากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง ดังนั้นจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันการจราจรการขนส่งในตัวเมืองพัทยาในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรม ในการลดความต้องการใช้ยาพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรฐษกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า งบประมาณศึกษา 70 ล้านบาท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระยบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตเมืองพัทยาและเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักนภาพทางด้านการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งจะต้องดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ
             ทั้งนี้การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อนำเสนอและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา และหาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการศึกษา ออกแบบ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลการศึกษาของโครงการฯ มีความครบถ้วนเหมาะสมกับพื้นที่บริบทมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวเมืองพัทยา

Advertisement