กระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข ให้กับเมืองพัทยา จำนวน 10 ตู้ หวังเป็นกำลังใจให้ผู้เดือดร้อนลำบากจากโควิด-19 (มีคลิป)

             (22 พ.ค.63) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ ให้กับเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบ พร้อมกันนี้นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับมอบในครั้งนี้
             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
            สำหรับกิจกรรม “ปันสุข” มีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กัน โดยการนำตู้ปันสุขไปตั้งตามจุดต่าง ๆ และเปิดโห้ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน เพียงเป็นผู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมา แต่จำเป็นเพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคี
             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมอบ “ตู้กับข้าวปันสุข” จากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งตู้กับข้าวปันสุขนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ จำกัด บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและมอบสิ่งของเพื่อเติมในการปันสุขในครั้งนี้

(ชมคลิป)

Advertisement