สภาเมืองพัทยาเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน วงเงิน 647 ล้านบาท เพื่อจ้างบุคลากรเอกชนมาดำเนินการ 40 อัตรา (มีคลิป)

           ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ระยะเวลา 27 เดือน รวม 3 ปีงบประมาณ จำนวนเงิน 64,700,000 บาท (หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาท)
            นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขการแพทย์ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเหมาโครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ระยะเวลา 27 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ตามข้อ 38 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2545 กำหนดให้การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา และเมื่อมีรายได้ตามงบประมาณแล้วจึงจะจ่ายได้
             ทั้งนี้เกาะล้านเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มจำนวนของประชากรจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาตลอด ดังนั้นการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มีสุขภาพที่ดี และเพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและเมืองพัทยา จึงต้องมีสถานบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ที่ให้บริการสาธารณสุขครอบคลุม 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านการรักษา ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลเกาะล้านต่อไป แต่เนื่องจากส่วนบริการสาธารณสุขมีอัตรากำลังบุคลากร รวม 15 อัตรา ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ อีกทั้งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละยี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นนั้นไม่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการโครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน
          รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า สำหรับความจำเป็นในการว่าจ้างเกินหนึ่งปีงบประมาณ เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำ TOR ของการจัดจ้างได้พิจารณาเห็นว่าในการจ้างงานระยะสั้นจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของพนักงานในองค์กรของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำให้เมืองพัทยาได้รับความเสียได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเมืองพัทยา จึงเห็นควรดำเนินการว่าจ้าง 27 เดือน ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และใช้งบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารรสุขหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินตลอดสัญญา 64,700,000 บาท (หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาท) ในการจ้างเหมาบุคลากรจำนวน 40 อัตรา
            ทั้งนี้ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบตรงกันให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ระยะเวลา 27 เดือน รวม 3 ปีงบประมาณ จำนวนเงิน 64,700,000 บาท (หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาท) เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของประชาชน

(ชมคลิป)

Advertisement