ส.ทร.5 พัทยา ทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณต่อหน้าพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (มีคลิป)

            (19 พ.ค.63) พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ บรรจบครบ 97 ปี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ข้าราชการ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
              สืบเนื่องจากกองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น “วันอาภากร” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเหล่าทหารเรือ ซึ่งเทิดทูนยกย่องและขนานพระนามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”
              จากการที่ได้ทรงวางรากฐานและเสริมสร้างการทหารเรือไทย ให้มีความทันสมัย และเข้มแข็งทัดเทียมกับอารยประเทศ หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออังกฤษ และเดินทางกลับสู่สยาม เมื่อ พ.ศ.2443 และทรงเข้ารับราชการในกรมทหารเรือด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปรับปรุงกองทัพเรือให้มีรากฐานอันมั่นคง พร้อมที่จะป้องกันประเทศจากอริราชศัตรูได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ประมวลพระชนม์มายุได้ 44 พรรษา

(ชมคลิป)