สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงส่งมอบวัวให้เทคโนฯ ราชมงคลภาคตะวันออกดูแล หลังวัวโตแล้ว ดูแลเลี้ยงดูไม่ไหว (มีคลิป)

           (13 พ.ค.63) ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมีนางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม
             สืบเนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง มีการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมในช่วงเวลาว่าง มีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงวัว และกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเลี้ยงวัว ที่ได้รับการบริจาคมา ซึ่งมีเงื่อนไขในการเลี้ยงดู เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีอาชีพ ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ซึ่งจะต้องไม่ฆ่า และไม่จำหน่ายเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เนื่องจากในปัจจุบันวัวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ทำให้เกิดการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีจำนวน 6 ตัว และเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ไม่มีหญ้าในการเลี้ยงดูวัว และวัวได้เดินภายในสถาน คุ้ยถังขยะ กินดอกไม้แทนหญ้า ส่วนตัวผู้มีความคึกคะนองวิ่งไล่ชนเด็ก เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ได้รับอุบัติเหตุ และความเสียหาย ซึ่งวัวทั้ง 6 ตัว ยังเป็นสินทรัพย์ของทางราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.2560 ในการโอนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการอื่นดูแล เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนย้ายครุภัณฑ์ (วัว) ให้กับคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา เป็นผู้ดูแลและศึกษาทางวิชาการในการหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
             สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การอุปการะเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน และมาจากครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม เป็นเด็กเพศชาย ตั้งแต่ 6-18 ปี ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 114 คน ให้บริการทางด้านปัจจัย 4 ส่งเสริมอบรมคุณภาพชีวิต ให้การศึกษา ให้มีพัฒนาการตามช่วงวัย และมีการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมในช่วงเวลาว่าง มีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงวัว และกิจกรรมจิตอาสา

(ชมคลิป)

Advertisement