คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้านประชุมทีมอาสาโควิด-19 เกาะล้าน วางมาตรการเปิดเกาะ (มีคลิป)

           ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งเรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการชั่วคราวในสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งในส่วนของบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีมาตรการปิดเกาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนไม่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยแม้แต่รายเดียวนั้น
             ล่าสุด วันนี้ (3 พ.ค.63) คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน ได้มีการประชุมชี้แจงมาตรการผ่อนปรน เรื่องการเดินทางระหว่างเกาะล้าน-เมืองพัทยา สำหรับคนในพื้นที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 เกาะล้าน โดยมีชาวบ้านเกาะล้านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
              ทั้งนี้ การพิจารณาการเข้า-ออกเกาะล้าน ในที่ประชุมได้พิจารณาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน ในช่วงระหว่างการปิดเกาะให้ผ่อนปรน สามารถเดินทางไปยังในพื้นที่เมืองพัทยาได้และกลับมายังเกาะล้านได้ โดยการแสดงสติ๊กเกอร์ผ่านทางต่อจุดคัดกรองทั้งสองฝั่งคือเกาะล้านและแหลมบาลีฮาย โดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปท่านและหมายเลขประจำตัวประชาชน ไปติดสติ๊กเกอร์ได้ที่ศูนย์อำนวยการท่าเทียบเรือเกาะล้าน ในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของทุกวัน
            กลุ่มที่ 2 เป็นประชาชนเกาะล้านที่อยู่บนฝั่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ สามารถแจ้งเรื่องขอเข้าพื้นที่เกาะล้านได้กับคณะกรรมการรับเรื่องตามเบอร์โทรศัพท์ในสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องมีบุคคลที่อยู่ในเกาะล้านรับรอง และแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
             สำหรับหลักเกณฑ์ในการผ่อนปรนสำหรับบุคคลขอเข้าเกาะล้าน กรณีไม่มีสติ๊กเกอร์ มีดังต่อไปนี้
            1. ประชาชนที่อยู่หมู่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน)
           2. กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ที่มีสถานที่ทำงาน/บ้านพัก บนเกาะล้าน จะต้องเป็นคนในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น
           3. แรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกพื้นที่ไม่อนุญาตให้เข้าเกาะล้าน
           4. กรณี ผู้รับเหมา/ช่างต่างๆ ที่จะเข้ามาทำงาน เป็นการชั่วคราว จะต้องเป็น บุคคลในเขตจังหวัดชลบุรี หรือมีสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น และจะต้องมีผู้ว่าจ้างเป็นคนรับรอง
           และในส่วนของบุคคลที่อยู่นอกเขตจังหวัดชลบุรี ให้รอประกาศหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement