เมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องให้กับประชาชน (มีคลิป)

            (24 มี.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา โดยมีคณะทำงานศูนย์ฯ ตัวแทนผู้ประกอบการศูนย์การค้าในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่มีการระบาดมากขึ้นในวงกว้าง หลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดชลบุรีประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยาจึงจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการและประสานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา” ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคดังกล่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรค ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด สร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ และส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปยังสื่อสาธารณะต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้จากทางภาครัฐโดยตรง
           ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สอดคล้องกันระหว่างท้องถิ่นเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ในการดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลวข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเบื้องต้น อย่างกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ รวมถึงอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดที่มีอยู่ประจำบ้านก็สามารถนำมาทำความสะอาดในการป้องกันเชื้อไวรัสในพื้นที่ของตัวเองได้ ซึ่งโรคโควิด-19 นั้นมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคซาร์สกับโรคเมอร์ส เพียงแต่สามารถติดง่ายกว่าเท่านั้น ทำให้ประชาชนมีความกังวล ดังนั้นการทำความสะอาดที่บ้านถือเป็นเรื่องที่สำคัญขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ในการยับยั้งเชื้อไวรัสได้
                นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ในส่วนมาตรการการรับรู้ทางด้านสังคมนั้น เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ในการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังได้มีการให้ความรู้พื้นฐานกับตัวผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองพัทยา เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นเกี่ยวสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้รัฐเข้าไปทำงานร่วมกันในรูปแบบใดได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่คำสั่งให้หยุดให้บริการ ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากลูกจ้าง ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ให้แต่ละอำเภอรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ เร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
            ทั้งนี้ ประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1337 หรือที่ เฟสบุค ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19

(ชมคลิป)