เมืองพัทยา จัดอบรมหลักสูตรทำหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

           (16 มี.ค.63) ที่ สวนอาหารเรือนไทย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรทำหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และประชาชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
           นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรหน้ากากอนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตามพระราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคดังกล่าวเป็นโรคอันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทำให้ระดับการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงสูงขึ้น
           ด้วยสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เนื่องจากสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปไม่เพียงพอกับประชากรในประเทศ และยังมีราคาสูง เมืองพัทยามีความเป็นห่วงประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปผลิตใช้ด้วยตัวเองและครอบครัว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ชมคลิป)

Advertisement