ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทดิจิทัล เมืองพัทยา เตรียมก้าวสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทดิจิทัล เมืองพัทยา เตรียมก้าวสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคต

วันนี้ (12 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการประกาศแผนแม่บทดิจิทัลฯ ระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการติดตามความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เร่งเครื่องเดินหน้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องผ่านการวัดไข้ และฉีดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมใส่กากอนามัยก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ทุกคน เพื่อป้องกันสู้โรคโควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม กล่าวว่า “เป้าหมายของการไปสู่ Smart City ในอนาคต ต้องเริ่มจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่ เน้นให้พัทยาเป็นศูนย์กลางของ EEC ในทุกด้าน เป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก เพื่อรองรับการหลั่งไหลของประชากรในภาคพื้นอาเซียนอย่างน้อย 90 ล้านคน ในปี 2030 ดังนั้น การใช้นวัตกรรมดิจิทัลจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยามุ่งสู่ NEO Pattaya ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใต้แผนแม่บทดิจิทัลนี้ โดยดำเนินการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนดิจิทัล ( Digital Manpower)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการดิจิทัล ( Digital Service)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงการพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security and Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง (High Performance Digital Organization)

โดย (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัลฯ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big Data ดังกล่าว ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลฯ ซึ่งจะมีการดำเนินงานให้ตรงตามกรอบนโยบายและความสอดคล้องเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้มากที่สุด เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เป้าหมายสู่การเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีโอพัทยาสู่การเป็นเมืองพัทยาสมาร์ทซิตี้

ดังนั้น การทำงานในทุกๆ มิติของเมืองพัทยา นอกจากบุคลากรของเมืองพัทยาเองจะต้องเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว ยังต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาพัทยา ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน ภาคสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ ในส่วนความร่วมมือกับ EEC จะเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทดิจิทัลฯ ต่อไป

 

ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ นายณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) นายดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทีมที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลฯ เมืองพัทยา ร่วมเสวนา เกี่ยวกับประเด็น การพัฒนากำลังคนดิจิทัลสมรรถนะสูง , การพัฒนาเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ และนวัตกรรม GIS กับการบริการประชาชน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาจะนำไปประยุกต์ในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลฯให้มีความเหมาะสมต่อไป

 

ขอบคุณ​ข้อมูลและภาพจากเพจ​prpattaya

Advertisement