ฉลองครบรอบ 119 ปี วันสถาปนากรมที่ดิน ผู้ว่าชลบุรี ควงนายกพัทยา มอบโฉนดที่ดินแก่วัดเกาะล้าน (มีคลิป)

           (13 มี.ค.63) ที่วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบโฉนดที่ดินแก่วัด เนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี รวมถึงคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านเกาะล้านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
               ด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตรงกับวันสถาปนากรมที่ดิน และปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 119 ที่เปิดให้บริการประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมที่ดินได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นกรมที่ดินยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
            โดยมีผลงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน อาทิโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 80,325 แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดดำเนินการในพื้นที่ 25 จังหวัด เป้าหมาย 70,000 แปลง
             โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 15,704 แปลง และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 15,000 แปลง
             โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย และกระจายสิทธิการถือครองที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ด้วยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชน เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบที่เหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 2,248 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 2,000 แปลง
             อนึ่ง วัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะล้าน หมู่ที่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดใหม่สำราญ ได้รับอนุญาตให้ตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2465 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันมีพระมหาวีระยุทธ วุฒิธัมโม เป็นเจ้าอาวาส
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่สำราญ โดยผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้ทำการรังวัดปรากฏผลการรังวัดได้เนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 96.4 ตารางวา และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปรากฏว่าที่ดินของวัดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้วัดใหม่สำราญจะไม่ได้แจ้งการครอบครองก็ไม่มีผลทำให้วัดต้องเสียไป ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดตามนัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2543 ปี พ.ศ.2543 ได้มีแนวทางปฏิบัติกรณี วัดแหลมพ้อ (เกาะยอ) ขอออกโฉนดที่ดินแล้ว การที่วัดใหม่สำราญขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจึงไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง จึงได้ลงนามโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ก่อนจะมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้

(ชมคลิป)

Advertisement