สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จับมือ 3 องค์กร ร่วมตระหนัก รับมือโควิด-19 จัดเสวนาสู้วิกฤตโควิด-19 และมาตรการนโยบาย ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ หลังรัฐบาลปลอดล็อค อปท.ส่งเสริมการดูงาน ประชุมสัมมนาในประเทศได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

            (12 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนปาร์คพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมใหญ่อย่างพร้อมเพรียง
           โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระในการประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องของรายรับ-จ่ายจ่าย และเงินคงเหลือ รวมถึงการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ ก่อนที่จะเข้าถึงวาระสำคัญ คือเรื่องของการจัดเสวนาในหัวข้อ “สู้วิกฤตโควิด-19” และมาตรการนโยบายประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงและประเด็นสำคัญที่ภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญ โดยมีผู้ร่วมเสาวนา 3 ท่าน ประกอบไปด้วย นายสราโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก นายสีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และนายอาทร เนียลกุล นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยพบว่ามีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ ไวรัสโคโรน่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การแพร่กระจายของโรคเกิดได้อย่างไร วิธีการป้องกัน และเฝ้าระวัง
              นอกจากนี้ ด้านนายสราโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก ยังได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อกระตุ้นตลาดและเพิ่มค่าใช้จ่าย ส่งเสริมกลุ่มองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการจัดการประชุมองค์กร เพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งทาง สสปน. หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย จึงได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการกระตุ้นบริษัทสนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนในการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศในรูปแบบัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องจัดคนละจังหวัดของที่ตั้งบริษัท มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม มีวันพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และจัดกิจกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะได้รับเงินคืนเป็นรูปแบบของบัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาท ต่อกลุ่ม
          มาตรการที่ 2 คือ สนับสนุนทางด้านภาษี โดยให้บริษัทที่จัดการประชุมสัมมนาภายในประเทศสามารถลดหย่อนภีได้ 2 เท่า ของรายจ่ายตามจริง เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายของเอกชน ผ่านการจัดการประชุมสัมมนา และ มาตรการที่ 3 คือการส่งเสริมการจัดการประชุมภาครัฐ กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ เนื่องจากการประชุมของภาครัฐมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการปรับเปลี่ยนในการใช้สถานที่ของภาคเอกชน ก็จะช่วยในการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
สำหรับแผนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาตินั้น สมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวมืองพัทยา ส่วนใหญ่ก็มีความคิดเหมือนกันว่า ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเอกชน ซึ่งพบว่าหลังการเสวนาเสร็จสิ้น มีในส่วนของสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้สอบถามถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกันเองในรัฐบาล เนื่องจากทางคณะ ครม.ได้มีมติในการส่งเสริมการจัดการประชุมสัมมนาต่างจังหวัดในช่วงนี้ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชุมตามต่างจังหวัดของประเทศไทย แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองกลับออกมาขอความร่วมมือในการงดการประชุม การรวมกลุ่มจัดสัมมนา เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อเชื้อโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีแนวทางในการปลดล็อค เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆ เพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นในส่วนของการจัดการประชุมสัมมนาจากกลุ่ม อปท.หากทำได้จริง ก็อยากจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงมาเลยว่าจะต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมประชุมอย่างเข้มงวดอย่างไรถึงจะสามารถดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาได้
              การเสวนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก ให้รับรู้รับทราบเรื่องของแนวทางในการระวังเชื้อโควิด-19 และแผนการช่วยเหลือภาคธุรกิจในเบื้องต้นหลังได้รับผลกระทบกันทุกพื้นที่
Advertisement