ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้รับต้อนรับคณะ อบต.สาวแห จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาด้านการจัดการขยะการจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่

             (20 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สถานีขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยาได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะรีไซเคิล ที่ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ โดยการนำของ นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะบรรดาแม่บ้าน กลุ่มสตรี ศึกษาดูงานเรื่องของขยะรีไซเคิล ณ สถานีขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา
              ซึ่งชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน การรีไซเคิลขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆ ได้นำไปเพื่อบริหารจัดการขยะชุมชนและก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ทั้งนี้ พบว่าชุมชนบ้านเนินทางรถไฟเคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ในการเป็นต้นแบบของชุมชนปลอดขยะ ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นถึงความสามารถของชุมชน จึงได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การนำสิ่งเหลือใช้ต่างๆ นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง การนำจุลลินทรีย์จากขยะมาทำเป็นน้ำยาต่างๆ รวมถึงการนำกล่องนมมาทำเป็นหลังคา ซึ่งเป็นการนำขยะเหลือใช้มาก่อให้เกิดเป็นมูลค่า สร้างรายได้ และลดปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืน และยังมีนโยบายรับบริจาควัสดุฯ เช่น ขวด กระป๋อง เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 6
            อีกทั้งยังมีระบบน้ำเวียนแปลงผักไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแปลงผักที่ใช้ในการสาธิตใช้งาน ในส่วนของด้านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทางสู่นวัตกรรมใหม่อีกด้วย โดยในวันนี้ทางด้านผู้ศึกษาดูงานต่างตักตวงความรู้ที่ได้รับวันนี้อย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป
Advertisement