เปิดสนามสอบบาลีสนามหลวงวัดแรก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี กำหนดวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เป็นสนามสอบประจำจังหวัดชลบุรี พบพระภิกษุสงฆ์ทั่วจังหวัด กว่า 300 รูป ร่วมสอบคึกคัก

          (18 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีกว่า 300 รูป เดินทางเข้าร่วมสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งจังหวัดชลบุรี โดยสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี สนามหลวงแผนกบาลี ได้กำหนดให้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 ชั้นประโยค 1-2 – ป.ธ.3 (เปรียญธรรม3) +ป.ธ.4(เปรียญธรรม4 ) และ ป.ธ.5 (เปรียญธรรม 5 ) ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มสอบเวลา 12.30 น.ของทุกวัน โดยสนามสอบวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้รับเกียรติจากพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานที่ปรึกษา, พระเทพวิสุทธิดิลก รองเจ้าคณะภาค 13 เป็นที่ปรึกษา, พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นที่ปรึกษา และพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการ
            การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำนวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปครอง และการแนะนำสั่งสอนประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระดำริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น สำหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ.2435 เป็นต้นมา โดยทรงกำหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม เมื่อทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล ทำให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงดำริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะสำหรับเหล่าข้าราชการครู จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมสำหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า ธรรมศึกษา มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร
          ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ มีพระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน สำหรับยอดจำนวนนักเรียนที่ขอเข้าสอบปีการศึกษา 2563 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย ประโยค 1-2 จำวน 187 รูป, ประโยค ป.ธ.3 จำนวน 87 รูป, ประโยคธรรม ป.ธ.4 จำนวน 56 รูป (บาลีศึกษา) บ.ศ.1-2 จำนวน 14 คน และ (บาลีศึกษา ) บ.ศ.3 จำนวน 6 คน รวมทุกประโยค 350 รูป/ คน

 

Advertisement