สัตหีบเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

        เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิด
           พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 ด้านความมั่นคง และค้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 255 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่เกิดประโยชน์สูงสุด ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อหาผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการขนส่งทางทะเลของประเทศเข้ามาบริหารงานอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ แห่งนี้ ซึ่งสรุปผลว่าบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาบริหารงาน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้สิทธิเช่าอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
            สำหรับการบริหารจัดการท่าเรือเฟอร์รี ยังคงบริหารโดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) จะส่งผลให้กิดการพัฒนาและการขนส่งทางทะเล ระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ของประเทศไทย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ในบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
            พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทาง/ การใช้ประโยชน์ท่าเรือจุกเสม็ด 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ท่าเรือจุกเสม็ด เป็นท่าเรือ One Port Two Mission โดยการดำเนินการด้านความมั่นคง อยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ ส่วนด้านเศรษฐกิจ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ
            โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ เป็นโครงการหนึ่งในการใช้ประโยชน์ ท่าเรือจุกเสม็ดทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้มีการเดินทางและขนส่งทางทะเลมากขึ้น และนอกเหนือจากการให้บริการเรือพาณิชย์ในการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล
Advertisement