นายอำเภอบางละมุงเปิดงานวัน Field Day งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 (มีคลิป)

           วันนี้ (13 ก.พ.63) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน
             นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับงานวัน Field Day ดำเนินการจัดขึ้นตามนโยบายภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรของปี 2562/2563 โดยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม มีการวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
             ภายในงานได้รวบรวมเอาองค์ความรู้ ผลงานและการบริการภาคการเกษตรจากหน่วยงานเกษตรกรตำบลในเขตอำเภอบางละมุง รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่าย มาร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 4 สถานี คือ สถานีจัดการดินและปุ๋ย สถานีป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีผสมผสาน สถานีแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสถานีการใช้พลังงานโซลาร์เซลระบบน้ำอัจฉริยะ

(ชมคลิป)

Advertisement