เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2563

           (8 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
             สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เมืองพัทยาโดยสำนักการศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับชาวต่างชาติได้ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
            โดยในปีนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) อบรมระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ระยะที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 231 หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน ปฐมนิเทศน์ก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
Advertisement