จังหวัดชลบุรีเปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวสัตหีบ ประจำปี 2563

              เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นางสาวรัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผกก.สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ และในทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
               นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เพราะตอนนี้กำลังสร้างถนนใหม่ จึงทำให้ในช่วงวันหยุดและช่วงเวลาเร่งด่วน ติดขัดมาก และปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิต ดังจะเห็นได้จากครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้เฒ่าผู้แก่ถูกบุตรหลานทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตลำพัง ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสังคมทั้งสิ้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในระดับรากหญ้าที่ได้รับความเดือดร้อน และมีฐานะยากจนจริง ก่อนจะนำเสนอยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ
              นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา กล่าวถึงโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จึงมอบนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เป็นผลในทางปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน
              นอกจากนี้ยังมีการมอบมุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี) และมอบจักรยานให้นักเรียน จำนวน 15 คัน พร้อมกับมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ถุงอีกด้วย
Advertisement