ฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนให้ได้รับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง (มีคลิป)

            (20 ม.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตย ให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา สภาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยาวชน และประชาชน จำนวน 190 คน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบบประชาธิปไตยให้เยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการสถาเมืองพัทยาจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาให้ได้รับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม ปลูกจิตสำนึกให้รักท้องถิ่น ตลอดจนฝึกฝนด้านความคิด ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่ดีและถูกต้อง โดยในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นการจัดอบรมโดยมีนายวิทยา เชาวเจริญรัตน อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และในวันที่ 21 มกราคม 2563 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร

(ชมคลิป)

Advertisement