เมืองพัทยารวมครูทั่วเมือง 800 กว่าคน เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563

          (16 มกราคม 2563) ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ซี่งใช้เป็นสถานที่จัดงานวันครูเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ต่อด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมอ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อความสำคัญว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และได้มอบนโยบาย “การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ” โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและให้ความสำคัญกับ “ครู” บุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากแผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดที่เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
              ดังนั้นการจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด “นักเรียนแห่งอนาคต” ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ หากจะพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนารากฐานของการศึกษาในทุกพื้นที่ให้เท่าเทียมกัน รวมไปถึงการวางหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการเตรียมอนาคตของชาติเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ครู คือกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาไทย ฉะนั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงเงินเดือนที่มากขึ้น จึงการเป็นอีกแรงจูงใจที่จะทำให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการสำคัญในหลายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันยุคดิจิทัล โดยเน้นการบูรณาการทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างราชการหลัก และองค์กรในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามนโยบาย
             จากนั้นได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน ซึ่งในปีนี้ได้แก่ นายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ได้แก่ นางรำพึง ศุภาราศรี ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น จำนวน 11 กลุ่มสาระ จำนวน 22 คน นักการภารโรงดีเด่น จำนวน 1 คน และมอบเกียรติบัตรรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ประจำปี 2562 ให้กับนางพัชรี น้อยธิ คุณครูโรงเรียนเมืองพัทยา 2 เกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ให้กับนางเด่นดวง นำภา คุณครูโรงเรียนเมืองพัทยา 8 โดยมีประธานเป็นผู้มอบ และมีคณะครูที่เข้าร่วมในงานจำนวน 893 คนในพิธี
            ทั้งนี้ คุณประภา นาวศรี ผู้แทนตระกูลนิมมานเหมินทร์ มอบหนังสือทศชาติชาดกพร้อมตู้หนังสือแก่ประธานในพิธีเพื่อมอบแก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 ชุด เพื่อเป็นความรู้สืบเนื่องต่อไป จากนั้นคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีครูอาวุโสในประจำการกล่าวนำคือ นางรำพึง ศุภราศรี ภาพรวมในพิธีนั้นเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเป็นระเบียบ

Advertisement