เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง (มีคลิป)

               (25 ธ.ค.62) ที่วัดช่องลม นาเกลือ นายมาโนช หนองใหญ่ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ โดยมีเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
              สำหรับการจัดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของเมืองพัทยาและโรงพยาบาลชั้นนำ มาร่วมให้บริการต่างๆ ฟรี อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากปลายนิ้ว ตรวจประเมินภาวะสมองขาดเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บริการตรวจมวลกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มิตรไมตรีคลินิค บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และเมืองพัทยาจัดบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีอัลตร้าซาวด์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น
             นอกจากนี้เมืองพัทยายังจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริการดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน ให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้คำแนะนำลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ บริการตัดผมฟรี และบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement