อบจ.ชลบุรี เตรียมตั้งงบสนันสนุน อบรม อสม.ใหม่ หลังพบจำนวน อสม.ในแต่ละพื้นที่มีไม่เพียงพอ ด้านอำเภอบางละมุงเตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรม เน้นเฟ้นหาคนที่มีเวลาในการอบรมครบจำนวน 5 วัน

             ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาไม้แก้ว นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม อสม.เคลื่อนที่อำเภอบางละมุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการชมรม อสม. ประธาน อสม.ทุก รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
                โดยในวันนี้ที่ประชุมได้มีการชี้แจงสถานการณ์โรคไช้เลือดออก ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่สีแดงทุกตำบล ยกเว้นตำบลบางละมุงเป็นสีขาว โดยพบว่า รพ.สต.5 อันดับแรกที่มีผู้ป่วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรตามลำดับ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ 1. รพ.สต.ตาลหมัน 2. รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน 4. เมืองพัทยา 5. รพ.สต.หนองสมอ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกสูง ถ้าจำแนกตามอายุจะอยู่ที่ 0-4 ปี 461.32 ราย, ช่วงอายุ 5—9 ปี 707.86 ราย, ช่วงอายุ 10-14 ปี 860.65 ราย ช่วงอายุ 15-24 ปี 752.93 ราย และช่วงอายุ 25-34 ปี 598.74 ราย ในวันนี้ที่ประชุมจึงได้เร่งในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง เฝ้าระวัง และป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก เพื่อหยุดยั้งจำนวนสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          ด้านนายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง เปิดเผยในที่ประชุมเรื่องของการเปิดรับสมัครในการอบรม อสม.ใหม่เพิ่มในปี 2563 นี้ เนื่องจากทาง อบจ.ชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มจำนวน อสม.ในแต่ละพื้นที่ เพื่อมาทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ควบคุมโรคระบาด และเฝ้าระวังโรค เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่าในแต่ละพื้นที่มีจำนวน อสม.ไม่เพียงพอต่อการทำงาน ดังนั้นทาง อบจ.ชลบุรีจึงได้ทำการตั้งงบประมาณในการเปิดอบรม อสม.ใหม่ขึ้น

           โดยขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ยังผู้ที่สนใจในการทำงานเพื่อสังคม เข้าร่วมอบรมเป็นอสม.ใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมอย่างเข้มข้นครบชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งขณะนี้ในส่วนของอำเภอบางละมุงก็พบว่ามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่เข้มข้น ดังนั้นในส่วนของ อสม.อำเภอบางละมุง จึงต้องมีการคัดกรองผู้ที่มีความพร้อมในการอบรมจริงๆ ก่อนที่จะเสนอชื่อไปยัง อบจ.เพื่อทำการอบรมเป็น อสม.ใหม่ อยากให้ทุกคนที่เสนอชื่อผ่านการอบรมและได้เป็น อสม.ใหม่ทุกคน เพราะหากส่งชื่อไปแล้วและอบรมไม่ครบ 5 วัน ก็จะเป็นการเสียสิทธิ์แก่ผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ตามก็คงต้องไปทำการคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม อสม.ใหม่อีกครั้งก่อนที่จะนำเสนอต่อ อบจ.ชลบุรีเพื่อเข้าร่วมในการอบรมปี 2563 ต่อไป

Advertisement