นายอำเภอบางละมุง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร รวม 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อและวันชาติไทย

            (5 ธ.ค.62) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พร้อมใจกันสวมใส่ชุดจิตอาสาและเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม

               ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชน และประเทศ พร้อมยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
              ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
             โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทย สามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอกออกผล และให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจ ของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป

Advertisement