เทศบาลตำบลโป่งจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล และองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

             (4 ธันวาคม 2562) ที่เทศบาลตำบลโป่ง นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสาในพื้นที่ตำบลโป่ง ร่วมกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี
               ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่ตามมานั้นเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา รวมถึงในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีแนวโน้มที่เกิดปัญหารุนแรงในอนาคตต่อสิ่งแวดล้อม หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ละเลย และไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดประมาณขยะมูลฝอย
           ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมทำความดีด้วยหัวใจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ออม จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมภายใต้แนวความคิด ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยภายในงานมีการแจกถุงผ้าลดโลกร้อน การแจกใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และแกนนำชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย
Advertisement