รองนายกพัทยา สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเมืองพัทยา 4 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง พบอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียน (มีคลิป)

            (18 พ.ย.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยมี น.ส.อิชยา โอฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และคณะครู ร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
          นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือง กล่าวว่า สำหรับการออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ พบว่า อาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กนักเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เยอะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ในราคาค่าหัวต่อคน 20 บาท ซึ่งเด็กนักเรียนคนไหนที่กินไม่อิ่มสามารถเติมได้จนพอใจ โดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้การออกตรวจอาหารกลางวันโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบก่อนนั้นหวั่นจะมีการจัดฉาก จึงลงมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ได้พบความจริงในการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
            อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้น จัดสรรตามที่รัฐบาลกำหนดให้ในแต่ละโรงเรียน โดยคิดเป็นรายหัว หัวละ 20 บาท ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งเมืองพัทยาได้มอบนโยบายไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนนั้นจะต้องจัดสรรหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่และจะต้องเพียงพอต้องความต้องการของเด็กนักเรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นทางเมืองพัทยาได้การจัดสรรงบประมาณของเมืองพัทยาเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในราคาหัวละ 20 บาทเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะอยากจนอีกด้วย
            ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) มีนักเรียนทั้งสิ้น 956 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนรับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 215 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 259 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น 228 คน การจัดทำอาหารกลางวันนั้นจะแบ่งการปรุงอาหารตามระดับชั้นเรียนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งอาหารกลางวันนั้นจะมีทั้งอาหาคารคาว หวาน และผลไม้ เพื่อให้ครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่

(ชมคลิป)

Advertisement